• pomiar budynku w podczerwieni
    pomiar budynku w podczerwieni

Wymagane dokumenty do oddania budynku

 

 

Zgodnie z prawem budowlanym do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć:

1) oryginał dziennika budowy;

2) oświadczenie kierownika budowy:

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;

3) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;

4) protokoły badań i sprawdzeń;

5) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą;

6) potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy;

7) kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 7. Prawo budowlane

 

Od 29.04.2012 dodano :

o udzielenie pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego lub budynku

z częścią mieszkalną, w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2

lit. a, zamieszcza się informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej

budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych, w sposób zgodny z

przepisami rozporządzenia, o którym mowa w art. 34 ust. 6 pkt 1.>