• Świadectwo energetyczne
    Świadectwo energetyczne

ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE

 
 
Obowiązek sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej dotyczy budynków nowych, oddawanych do użytkowania oraz budynków istniejących, podlegających sprzedaży lub wynajmowi.

 

Przepisów tych nie stosuje się do budynków:

• podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

• używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej

• przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata

• niemieszkalnych służących gospodarce rolnej;przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh / (m2 * rok )

• mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku

• wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2

 

 ZADZWOŃ  tel.  506 109 515