POMIARY ELEKTRYCZNE

 

 

Wykonujemy pomiary odbiorcze i okresowe w instalacjach domowych, budynkach użyteczności publicznej, placach budowy, warsztatach, budynkach biurowych, budynkach mieszkalnych w zakresie:

  • Pomiary ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie.
  • Pomiary zabezpieczeń różnicowoprądowych.
  • Pomiary rezystancji izolacji obwodów.
  • Pomiary stanu instalacji odgromowych.
  • Badanie i pomiary wyłącznika przeciwpożorowego.